Освіта

Університет Григорія Сковороди в Переяславі сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини та відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Нині університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Заклад здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. Навчання здійснюється на 8 факультетах:

 • соціально-психологічний факультет;
 • факультет гуманітарної освіти і соціальних технологій;
 • факультет мистецтва, менеджменту, педагогіки і психології;
 • факультет природничої освіти;
 • факультет технологічної і математичної освіти;
 • факультет української та іноземної філології;
 • факультет фізичної культури, спорту і здоров’я;
 • факультет фінансово-економічної і професійної освіти.

Також в університеті функціонує відділ аспірантури та докторантури, відкрито спеціалізовані вчені ради, де здійснюється захист дисертаційних досліджень, зокрема й в разових вчених радах (PhD).

Студентське життя в університеті представлено органами студентського самоврядування, різноманітними гуртками та секціями, проєктами і традиціями, що з покоління в покоління передаються сковородинівцями. Здобувачі беруть участь у наукових, культурних та спортивних об’єднаннях за інтересами, долучаються до ініціатив органів студентського самоврядування.

Серед переваг закладу:

 • Cучасне матеріально-технічне забезпечення
 • Участь у міжнародних освітніх проєктах (Erasmus+, DAAD, NAWA, УКФ та інші)
 • Позанавчальні тренінги, майстер-класи, круглі столи та багато іншого
 • Курси підвищення кваліфікацій для освітян, науковців, управлінців та представників органів місцевого самоврядування
 • Військова підготовка офіцерів запасу із числа студентів УГСП в рамках співпраці з Національним університетом оборони України імені Івана Черняхівського

Станом на 01 грудня 2023 року в університеті здобувають вищу 7 124 особи. Серед здобувачів вищої освіти 6 876 студентів, 246 аспірантів та 11 докторантів. За держзамовленням навчається 2 166 здобувачів, за кошти фізичних та юридичних осіб – 4 958. Професорсько-викладацького складу, станом на грудень 2023 року, налічується 337 особа, з них – 60 докторів наук та професори, 216 – кандидати наук, доценти.

 

Історія закладу:

Коріння появи закладу сягає першої половині XVIII століття, а саме – 2.10.1738 р., коли в Переяславі було засновано колегіум. На той час вже існували Чернігівський (1700 р.) та Харківський (1726 р.). Переяславський колегіум упродовж XVIII століття став складовою культурного життя міста та Київщини, відіграв фундаментальну роль у становленні сучасної вищої педагогічної освіти на Лівобережжі України. У 1808 р., після реформи духовних навчальних закладів, його було реорганізовано у духовну семінарію, яка продовжила освітні традиції регіону, зокрема підготовку вчителів.

Нові соціально-економічні умови і культурні запити суспільства на початку XX ст. привели до суттєвої перебудови системи педагогічної освіти. Як результат, з 1956 р. відбулась чергова реорганізація, завдяки якій активізується робота Переяслав-Хмельницького педагогічного училища. Через 30 років воно трансформується у філію Київського педагогічного інституту імені О.М. Горького. У 1993 р. на базі філії столичного педагогічного університету створюється Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, який у лютому 2002 р. отримав статус університету, у 2004 р. та 2010 р. був акредитований за IV рівнем, у 2005 році перейменовано на ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», а 14 липня 2021 р. у зв’язку з попереднім перейменуванням міста і з метою спрощення назви закладу в усталеній європейській традиції іменування закладів вищої освіти, отримав нову офіційну назву – Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Водночас у першій декаді ХХІ ст. університет реалізував модель багатопрофільного закладу, шляхом запровадження нових освітніх програм та кооперації з освітніми, науковими та підприємницькими структурами. Наразі Університет Григорія Сковороди в Переяславі продовжує якісне забезпечення існуючих та сприяє започаткуванню нових освітніх програм з інших галузей знань і посилює відповідне матеріально-технічне та кадрове забезпечення відповідно до ліцензійних та акредитаційних вимог. Відповідні зміни були відображені у назві та Статуті університету, який став класичним.

Містоутворююча роль університету:

Питання містоутворюючих закладів вищої освіти – це про важливість університетів у маленьких містах. Для Переяслава – це ще й про історичну тяглість, відколи у 1738 році тут відкрили колегіум.

У Переяславі понад 27 тисяч жителів. З них 7124 – наші студенти, майже 600 працівників. За 2023 рік заклад сплатив до міського бюджету тільки понад 17 мільйонів гривень ПДФО.

Поза тим, на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі чи в інших місцях, але за участю студентів у місті проводиться багато культурно-мистецьких заходів, зокрема загальноукраїнського й міжнародного рівнів, наукові зібрання, спортивні змагання тощо.

Станом на початок 2024 року заклад не потрапляє під оптимізацію й надалі працюватиме автономно. Але це не гарантія на віки, не «бронь», а мотивація працювати активніше і щоденно доводити свою конкурентоспроможність.

Нині в УГСП продовжують робити ставку на студентоцентрований підхід, піклуються про кожного здобувача, систематично оновлюють зміст освіти, модернізують інфраструктуру, зокрема інклюзивну – найперше, спрямовану на забезпечення потреб поранених ветеранів російсько-української війні, підопічних новоутвореного Центру ветеранського розвитку. Усе це складові статусу нашого закладу вищої освіти як містоутворюючого – одного з шести в Україні.

Рейтинги університету:

У web-рейтингу університетів світу «Ranking Web of Universities» університет займає 139 місце серед українських та 13 898 місце серед більше 30 000 університетів світу. Цей рейтинг складено з урахуванням систематизованих даних, які враховують кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість авторів, робіт та інші показники; оцінюється змістовна та інформаційна складова Web-сайту, присутність закладу освіти та відображення його діяльності в мережі Інтернет.

У рейтингу Unirank університет займає 82 місце із 194 українських закладів вищої освіти.

У 2023 році в академічному рейтингу «Топ-200 Україна 2023» за участі міжнародної групи експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (формується за сукупністю показників діяльності, якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання) серед двохсот кращих університетів України наш заклад вищої освіти посів 136 місце.

У 2023 році в щорічному рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus Університет Григорія Сковороди в Переяславі займає 156 місце.