Запрошуємо долучитися до складу координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при виконавчому комітеті Переяславської міської ради

    Згідно рішення виконавчого комітету «Про затвердження Положення про координаційну разу з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності  при виконавчому комітеті Переяславської міської ради» від 19 вересня 2023 року №297-19 відбувається оновлення складу координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при виконавчому комітеті Переяславської міської ради. 

 

Положення

про координаційну раду з питань

утвердження української національної та громадянської ідентичності

при виконавчому комітеті Переяславської міської ради

 1. Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при виконавчому  комітеті Переяславської міської ради (далі – координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою участі в оцінюванні ефективності державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності та сприяє координації діяльності суб’єктів відносин у зазначеній сфері на території Переяславської територіальної громади.
 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, голови Переяславської міської ради, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями координаційної ради є:

       1)  сприяння:

       реалізації державної політики та формуванню комплексної системи у сфері української національної та громадянської ідентичності;

       здійснення повноважень Переяславської міської ради з питань української національної та громадянської ідентичності на території громади, зокрема, в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

       співпраці Переяславської міської ради з громадськими об’єднаннями з питань української національної та громадянської ідентичності;

       провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з української національної та громадянської ідентичності;

       2)  визначення шляхів та способів вирішення питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, підвищення ефективності діяльності Переяславської міської ради у зазначеній сфері;

       3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з української національної та громадянської ідентичності в межах Переяславської міської територіальної громади;

       4)  удосконалення нормативно-правової бази у сфері напрямку української національної та громадянської ідентичності.

 1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

       1) проводить аналіз стану справ, причин виникнення проблем у процесі здійснення Переяславською міською радою повноважень з питань української національної та громадянської ідентичності в межах Переяславської міської територіальної громади;

        2) вивчає результати діяльності Переяславської міської ради з питань української національної та громадянської ідентичності;

        3) проводить моніторинг стану виконання Переяславською міською радою покладених на неї завдань щодо української національної та громадянської ідентичності;

       4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови Переяславської міської територіальної громади з питань української національної та громадянської ідентичності;

       5) подає розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до програм або плану заходів з питань української національної та громадянської ідентичності.

 1. Координаційна рада має право:

       1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

       2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) і незалежних експертів (за згодою);

       3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;

      4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

      5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

      6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку

представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток української національної та громадянської ідентичності.

 1. Організація діяльності координаційної ради визначається цим Положенням.
 2. До складу координаційної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени координаційної ради:

          представники органів виконавчої влади, які здійснюють державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на території громади, зокрема відділу молоді та спорту, освіти, культури і інформації;

          представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (за згодою), зокрема представники громадських об’єднань ветеранів війни – учасників бойових дій, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій, керівник Переяславського штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).

         До складу координаційної ради може бути делеговано не більш як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, у тому числі громадського об’єднання ветеранів війни та місцевого медіа.

         Строк повноважень складу координаційної ради становить два роки.

         Члени координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 1. Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства.

        Для формування складу координаційної ради Переяславська міська рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про формування складу координаційної ради.

        Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про формування складу координаційної ради уповноважена посадова особа Переяславської міської ради, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, приймає та узагальнює надані пропозиції.  

         Пропозиції щодо включення до складу координаційної ради подаються у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про формування складу координаційної ради.

        Після завершення строку приймання пропозицій орган Переяславська міська рада оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та інших офіційних електронних ресурсах.

        Після завершення десяти календарних днів з урахуванням зауважень та пропозицій посадова особа Переяславської міської ради, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, протягом трьох календарних днів готує та подає на погодження голові Переяславської міської територіальної громади пропозиції щодо персонального складу координаційної ради.

       Після погодження головою Переяславської міської територіальної громади персонального складу координаційної ради такі особи можуть бути включені до нього на підставі офіційних листів від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, які вони представляють, але не пізніше ніж за три місяця до завершення строку повноважень координаційної ради.

      Персональний склад координаційної ради затверджує голова Переяславської міської територіальної громади.

      Членство в координаційній раді припиняється в разі:

      завершення строку повноважень члена координаційної ради;

      відсутності члена координаційної ради на першому засіданні новосформованої координаційної ради без поважних причин;

      систематичної (більш як два рази підряд) відсутності члена координаційної ради на її чергових засіданнях без поважних причин;

      надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства, підприємства, установи, організації за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в координаційній раді;

      неможливості члена координаційної ради брати участь в її роботі за станом здоров’я, визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

      подання членом координаційної ради відповідної заяви;

      набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена координаційної ради;

      смерті члена координаційної ради.

      Рішення про припинення членства в координаційній раді оформляється протоколом координаційної ради.

9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за рішенням голови координаційної ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання координаційної ради можуть скликатися за ініціативою голови координаційної ради або однієї третини від загального складу її членів. У разі відсутності голови координаційної ради засідання координаційної ради можуть проводитися за рішенням та за ініціативою заступника голови координаційної ради. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а в разі відсутності заступника голови координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання координаційної ради проводяться відкрито. Засідання координаційною радою ведуться державною мовою.

      Голова координаційної ради може прийняти рішення про проведення засідання координаційної ради у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена координаційної ради в такому режимі у засіданні координаційної ради.

     Рішення про засідання доводиться до відома членів координаційної ради не пізніше ніж за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції засідання координаційної ради.

     10. Засідання координаційної ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб-учасників, якщо в ньому бере участь більшість членів від загального складу координаційної ради.

      Хід і результати засідання обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису. Запис засідання та його носій є невід’ємною частиною протоколу засідання.

      Рішення координаційної ради приймається на її засіданні після обговорення більшістю членів від загального складу координаційної ради поіменним голосуванням.

      Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, головуючою під час засідання.

       Голосування на засіданні координаційної ради здійснюється членами координаційної ради особисто після їх ідентифікації.

 1. Засідання координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.

        За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

 1. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.
 2. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.
 3. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

       Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.

      Членкоординаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Протокол засідання розміщується не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання на офіційному веб-сайті Переяславської міської ради.
 2. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі Переяславської міської територіальної громади.
 3. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття розпорядження міського голови Переяславської міської територіальної громади.
 4. Координаційна рада може мати бланк із своїм найменуванням.
 5. Переяславська міська територіальна громада здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи.

Запрошуємо бажаючих взяти участь!

Звертатися по тел. (093) 631-03-35 Лариса Малина,

електронна адреса: malyna1401@ukr.net.

 

Додати коментар