Організаційний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради

Адреса відділу: 08400, вул. Б. Хмельницького, 27/25, 1 поверх, кабінет 10E-mail: org_perh@ukr.net

Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-
00,
п’ятниця з 8-00 до 16-00,
перерва з 12-00 до 13-00.

Посада П. І. П. Телефон
Начальник організаційного відділу виконкому міської ради Коваленко
Вікторія
Олексіївна
5-1668
Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики виконкому міської ради Скорбач

Ірина Миколаївна

5-16-68
Головний спеціаліст з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення

виконкому міської ради

 

 

Саверська

Наталія Миколаївна

5-1668

П О Л О Ж Е Н Н Я

організаційного відділу

виконавчого комітету

Переяслав-Хмельницької міської ради

Київській області 

І. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, який здійснює організаційне забезпечення діяльності міського голови, його заступників, керуючого справами, секретаря міської ради.

Відділ підпорядковується безпосередньо керуючому справами виконавчого комітету та секретарю ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами) та іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади міста. Регламентом міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови та цим Положенням.

1.3. Очолює відділ начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому порядку. Призначення інших  працівників відділу здійснюється міським головою за пропозицією начальника відділу, та за поданням секретаря міської ради, керуючого справами виконкому в межах граничної чисельності, фонду заробітної плати і видатків на утримання апарату виконавчого комітету міської ради.

1.4. Положення організаційного відділу затверджується сесією міської ради за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

ІІ.  Основні  функції  та завдання  відділу 

Відповідно до покладених на нього завдань організаційний відділ здійснює такі функції: 

2.1. здійснює організаційне забезпечення діяльності міської ради, виконавчого комітету, їхню взаємодію з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання Конституції і Законів України, декретів і Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної та міської рад, прийняття рішень в межах їх повноважень

2.2. готує проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови з питань місцевого самоврядування, в межах здійснення власних повноважень;

        2.3. готує проекти розпоряджень про скликання сесій; 

2.4. з урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій готує перспективні і поточні плани роботи міської ради, сприяє їх виконанню;

2.5. узагальнює пропозиції міського голови, секретаря міської ради, міськвиконкому, постійних комісій ради, депутатів щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд сесії міської ради;  

2.6. готує графік засідань постійних комісій та організовує їх роботу з розгляду питань, що пропонуються до порядку денного сесій міської ради;

2.7. здійснює реєстрацію проектів рішень, які надаються для формування порядку денного сесій міської ради;

2.8. готує проект порядку денного сесії, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на розгляд міської ради;

2.9. забезпечує тиражування проектів рішень, підготовку матеріалів депутатам для розгляду постійними комісіями та на сесіях ради;

2.10. здійснює реєстрацію прийнятих радою рішень, збереження переліків рішень ради;

2.11. здійснює розмноження рішень міської ради та оприлюднення рішень ради на офіційному сайті Переяслав-Хмельницької міської ради, в необхідних випадках видає копії прийнятих рішень;

2.12. організовує технічний контроль за виконанням рішень міської ради;

2.13. здійснює оформлення, облік та зберігання протягом встановленого строку рішень, протоколів сесій міської ради, постійних комісій;

2.14. узагальнює пропозиції і зауваження, внесені депутатами на сесіях міської ради, бере участь у розробці заходів з їх реалізації;

2.15. надає практичну допомогу постійним комісіям міської ради в організації їхньої діяльності, організаційно забезпечує підготовку і проведення засідань, попереднє обговорення в постійних комісіях питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради;

2.16. надає методичну допомогу депутатам у підготовці депутатських запитів та звернень до посадових осіб органів самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ міста;

2.17. здійснює оформлення та видачу Посвідчень помічника-консультанта депутата міської ради;

2.18. надає консультації управлінням, відділам міської ради з питань, що виникають в ході підготовки проектів рішень міської ради;

2.19. забезпечує упорядкування документів  та підготовку до здачі в архів;

2.20. спільно з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету міської ради приймає участь, відповідно до компетенції, у підготовці та проведенні загальноміських культурно-масових заходів в місті, бере участь в організації і проведенні громадських слухань, зустрічей міського голови із жителями міста;

2.21. здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

2.22. розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

2.23. організовує, у разі необхідності, перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів органів виконавчої влади у межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, які входять до його компетенції;

2.24. забезпечує формування планів роботи та контролює їх виконання.

2.25. здійснює робочий взаємозв’язок з підпорядкованими установами.

2.26. бере участь у координації, вивченні та узагальненні роботи управлінь, відділів, інших підрозділів органу, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

2.27. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом міської ради, виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами міськвиконкому.

Завданнями організаційного відділу є: 

2.28. завданнями організаційного відділу є забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету;

2.29. вивчення соціально-політичної ситуації на території міста;

 забезпечення необхідного зв’язку з керівниками підприємств, організацій та установ міста, підготовка та узагальнення внесених пропозицій керівництву міської ради;

2.30. підготовка та передача до управління з питань внутрішньої та інформаційної політики, до оргвідділу Київської обласної державної адміністрації щоденної оперативної інформації про соціальну, суспільно-політичну ситуацію в місті для інформаційно-аналітичного вісника обласної державної адміністрації;

2.31. аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів, сприяння міській раді та виконавчому комітету у розвитку їх зв’язків з територіальною громадою міста, органами самоорганізації населення з політичними партіями, громадськими організаціями;

2.32. забезпечення взаємодії та підготовка інформацій до відділів з питань національних меншин та міграції населення, у справах релігій Київської облдержадміністрації;

2.33. інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави на території міста;

2.34. підготовка інформації до Веб-сторінки про діяльність міської ради;

2.35. підготовка Паспорта міста з питань його політичного, соціального, економічного, культурного розвитку;

2.36. забезпечення взаємодії із засобами масової інформації.

ІІІ.  Права  відділу 

          Організаційний відділ має право: 

3.1. представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

3.2. у встановленому порядку отримувати інформацію, документи та інші матеріали з питань компетенції відділу у відповідних державних органах, відділах, управліннях і організаціях;

3.3.залучати фахівців структурних підрозділів виконавчого органу,підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, при розгляді питань, які входять до його компетенції.

3.4. використовувати системи зв’язку і комунікації, технічні та транспортні засоби міськвиконкому.

ІV. Організація роботи відділу 

4.1. Організаційний відділ виконавчого комітету міської ради очолює начальник відділу. У разі його відсутності обов’язки виконує працівник відділу, який його заміняє;

4.2. начальник відділу призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням керуючого справами виконавчого комітету;

4.3. працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови у відповідності з вимогами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідних нормативних документів Кабінету Міністрів України;

4.4. начальник відділу розподіляє доручення та контролює їх своєчасне виконання, забезпечує підвищення ділової кваліфікації та професійного рівня працівників;

4.5. з метою удосконалення організаційної роботи начальник відділу розробляє посадові інструкції працівників відділу у межах його компетенції, які затверджуються начальником відділу та керуючим справами виконкому;

4.6. робота відділу планується щомісячно на основі плану роботи міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови та його заступників, із врахуванням функцій і завдань відділу;

4.7. план роботи відділу затверджується керуючим справами виконкому;

4.8. відділ взаємодіє з іншими відділами міської ради, управліннями і службами міської ради, об’єднаннями громадян, використовує статистичні та оперативні довідкові матеріали, підтверджені відповідним чином;

4.9. діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою відділу, що затверджується керуючим справами виконавчого комітету.

  1. Начальник організаційного відділу 

5.1. організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

5.2. вносить подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і накладення на них стягнень, погоджує надання їм відпусток;

5.3. начальник відділу призначається та звільняється з посади міським головою за поданням керуючого справами міськвиконкому;

5.4. розробляє посадові інструкції спеціалістів відділу, затверджує їх у керуючого справами виконкому, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, Регламенту роботи міської ради;

5.5. планує роботу відділу і здійснює контроль за виконанням плану;

5.6. координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями міської ради;

5.7. бере участь у роботі сесій міської ради, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться в міській раді;

5.8. представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;

5.9. підписує та візує документи в межах своєї компетенції, здійснює підготовку документів з письмовими висновками та зауваженнями до них;

5.10. сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівниками відділу, використовуючи при цьому різні форми і методи роботи (бесіди, обмін думками, інформування тощо);

5.11. забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

5.12. організовує допомогу у здійсненні депутатами міської ради своїх повноважень, забезпеченні їх необхідною інформацією;

5.13. повинен володіти знаннями Конституції України, актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування, указів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, порядку підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів, порядку ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету;

5.14. повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування.