До уваги співвласників багатоквартирних будинків!

Враховуючи законодавчі зміни у сфері житлово-комунальних послуг КП «УК «ВУЖКГ» Переяславської міської ради»  нагадує, що з 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189- VIII «Про житлово-комунальні послуги» відповідно до якого, визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг. А також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку.

Практична реалізація нововведень, передбачених Законом, можлива за умови укладання про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними Законом (тобто, нових договорів про надання комунальних послуг).

При цьому Законом передбачено, що не пізніше як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто, не пізніше як 01.05.2020 р.) співвласники багатоквартирних будинків зобов’язані прийняти рішення про форму управління багатоквартирним будинком та укласти договір на обслуговування будинку.

Як мешканцям забезпечити експлуатацію свого багатоквартирного будинку, утримання і використання спільного майна?

Законодавством передбачено три форми управління багатоквартирним будинком. 

Лист Мінрегіону від 21.08.2015 р. конкретизує ці форми:

– управління багатоквартирним будинком співвласниками;

– управління багатоквартирним будинком управителем;

– управління багатоквартирним будинком об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (асоціацією співвласників багатоквартирних будинків).

Питання про залучення управителя до управління багатоквартирним будинком, в якому не створено ОСББ, вирішується шляхом проведення зборів співвласників. Процедура скликання та прийняття рішень зборами співвласників багатоквартирного будинку регулюється нормами Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

1 крок

Створення ініціативної групи

До складу мають увійти не менше трьох співвласників будинку (власників квартир та/або нежитлових приміщень будинку).

Повідомлення співвласників про збори Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний та повинно бути вручене не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено в загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що розглядатимуться на зборах.

2 крок

Проведення зборів

Незалежно від кількості присутніх необхідно розпочати збори та прийняти рішення з усіх питань порядку денного. Порядок денний зборів:

 • обрання голови та секретаря зборів;
 • визначення управителя багатоквартирного будинку;
 • затвердження умов договору з управителем;
 • обрання з-поміж співвласників будинку особи, уповноваженої на підписання договору з управителем, здійснення контролю за виконанням умов договору та повідомлення.

Зразок Протоколу:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

25.08.2015  № 203

 

Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 08 вересня 2015 р.

за № 1083/27528

 

ПРОТОКОЛ

зборів співвласників багатоквартирного будинку

за місцезнаходженням__вул. _____________________

                                                   (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого
 проводяться збори)

м. Переяслав          ___ ______________ 20__ р.

(найменування населеного пункту)

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: __________ осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: ___________ м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

_________ /______________________/

_________ /______________________/

 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

 1. _Визначення управителя (рішення загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками)________________________
 2. __Обрання ініціативної групи у складі не менше трьох співвласників____
 3. __Затвердження умов договору та підписання його____________________           

(перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання порядку денного: _ _______________

(порядковий № та зміст питання порядку денного)

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

________________________________________________________________________

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

№ з/п № квартири/ нежитлового приміщення Загальна площа квартири/
 нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка) Примітки
               
               

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

_________ /______________________/

_________ /______________________/

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного.

 1. ДОДАТОК

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
 на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

_________ /______________________/

_________ /______________________/

3 крок

Голосування

Кожен співвласник має кількість голосів, пропорційну до площі своєї квартири/приміщення в загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку.

4 крок

Підрахунок голосів

Після проведення письмового опитування необхідно порахувати, скільки голосів «за» та «проти» було віддано під час письмового опитування, а скільки — на зборах, та підсумувати їх.

Протягом 15 календарних днів від дати проведення зборів необхідно опитати співвласників, що не були присутні на зборах, щодо їх думки стосовно кожного питання порядку денного. Письмове опитування проводить ініціативна група та інші співвласники за бажанням (зразок бланку опитування додається).

Додаток

до протоколу зборів  співвласників багатоквартирного будинку, проведених

«__» ___________ 202_ року, за місцезнаходженням: м. Переяслав,

вул. ________________________, буд_____

Листок письмового опитування співвласника

Дата опитування: «__» __________ 201_ року.

Номер квартири або нежитлового приміщення: ___

Загальна площа квартири або нежитлового приміщення: ______ м. кв.

Прізвище, ім’я, по батькові співвласника: ______________________

____________________________________________________________

Документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення: Свідоцтво про право власності №_______ від __.___._______р.

Прізвище, ім’я, по батькові представника та документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника:  ______________________________________________

Питання порядку денного,

пропозиція

Результат

голосування

(за/ проти)

Підпис

співвласника

(представника)

 1. Визначення управителя

Пропозиція:

   
 1. Обрання ініціативної групи

Пропозиція:

 

 

   
 1. Затвердження умов договору та підписання його

Пропозиція 

«Затвердити такі умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається з Комунальним підприємством «Управляюча компанія» Виробниче управління житлово-комунального господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ 38680261):

 1. Перелік послуг: обов’язків перелік послуг затвердженим наказом Мінрегіону №150 від 13.06.2016 р.
 2. Права і обов’язки сторін: згідно з Типовим договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
 3. Ціна на послуги (за один місяць):

 

 1. Строк дії договору
   

Підпис, прізвище, ініціали особи, що проводила опитування _______________________ /    ПІБ  /

У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку, у якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, якого обирають самостійно на зборах співвласників будинку або призначається управитель, який виграв конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку. 

Всім співвласникам багатоквартирних будинків, в термін до 01 березня 2020 року,  необхідно визначитись стосовно форми управління свого будинку.

На житлові будинки, які не визначаються, Виконавчим органом Переяславської міської ради, до 01 травня 2020 року буде проведено конкурс на визначення управителя.

Додатково інформуємо, що з 01 травня 2020 року, індивідуальні договори з кожним власником квартири, на обслуговування будинку, які укладались між КП «УК «ВУЖКГ» Переяславської міської ради» та власниками квартир вважаються розірваними. Обслуговування  будинків буде здійснюватись на підставі договірних відносин між Виконавчим органом Переяславської міської ради та Управляючими компаніями, що виграють конкурс.

Для співвласників багатоквартирних будинків, які мають намір укласти договір з КП «УК «ВУЖКГ» Переяславської міської ради», з інформацією про умови договору, кількість, періодичність надання та вартість послуг по обслуговуванню кожного конкретного будинку можна ознайомитися на сайті Переяславської міської ради phm.gov.ua., за телефонами: 04567 5-18-17, 04567 5-13-17, та звернувшись безпосередньо в адміністрацію КП «УК «ВУЖКГ».

Додати коментар